KOMATSU WA 1200


KOMATSU WA1200 VISUALISER TOOL

PLATFORMS

Komatsu WA1200
Artic Front Area Strut Platform

PART: 5501638

Komatsu WA1200
Front Artic/Boom Hose Access

PART: 5501039

Komatsu WA1200
Front Hatch Access Platform

PART: 5501582

Komatsu WA1200
Access and Protection

PART: 5501654

Komatsu WA1200
Internal Transmission Area
Access Platform

PART: 5501628

Komatsu WA1200
Bucket Work Platform

PART: 5502307

Komatsu WA1200
Treadle Access Platform Set

PART: 5502820

Komatsu WA1200
Drop-in Bucket Pin Access Platform

PART: 5502744

Komatsu WA1200
Transmission Cover

PART: 5504710

STANDS

Komatsu WA1200
Stand Set

PART: 5600166

Komatsu WA1200
Torque Tube Stand

PART: 5000013

Komatsu WA1200
Boom Support Stand

PART: 5501052

Komatsu WA1200
Driveshaft Work Stand

PART: 5501122

Loader Bucket Skid Stand

PART: 5503744

MAINTENANCE

Komatsu WA1200
Bush Lifting Tool

PART: 5501693

HANDRAILS

Loader Boom Fall Protection

PART: 5503681